Изпитан метод в борбата с кърлежите

Изпитан метод в борбата с кърлежите е обработка с химични препарати, които е желателно да съчетават бърз начален ефект и дълго остатъчно  действие.  Акарицидите,  които се използват трябва да са силно  токсични за кърлежите  и слабо токсични за хората и домашните животни. Използват се препарати, които не са токсични за топлокръвни.  При провеждане на борба с кърлежи на открити площи е необходимо да се предприемат следните предварителни мерки:

  • Преди обработка да се тревните площи трябва да са окосени и тревата да е изнесена;
  • Обработките се извършват при сухо време предимно късно вечер   и нощем с цел намаляване  вероятността от въздействие върху нецелевите  организми и хора;

Все по-често като разновидност на биологичната борба се използват различни репеленти, които са много добро и изпитано средство за индивидуална защита.

При външни обработки борбата с кърлежи се извършва механизирано с помощта на машини за наземно пръскане. В зависимост от вида на  препарата се използват моторни гръбни пръскачки, генератори за студен  аерозол и машини за ULV.

Подборът на техниката трябва да се съобрази с особеностите на терена, вида на растителността, вида на препарата, вредителя срещу който ще се обработва, размера на площите и др.